Selfie

Selfie tayo!

Lumingon si Anabel sa kanyang kaliwa ngunit ang tanging nakita niya lamang ay ang kanyang mga kaklaseng abalang-abala sa pagkopya ng lecture na isinusulat ni Ms. Alejandro sa white board. Iginala niya ang kanyang mga matang namumugto at namumula.

“Please, tama na,” naibulong niya sa sarili.

Muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa harapan ng silid-aralan. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak-hawak ang isang itim na ballpen ngunit wala naman siyang isinusulat. Sinubukan niyang basahin ang nakasulat sa white board ngunit hindi niya magawa. Para bang nanlalabo ang kanyang mga mata. Para bang nakalimutan niya kung paano ang magbasa.

Selfie tayo!

“Tama na!” Napatayo si Anabel. Nakapikit ang kanyang mga mata at nakasabunot sa kanyang mahabang buhok ang kanyang dalawang kamay. Ang hawak niyang ballpen ay tumilamsik sa bandang likuran ng klase.

“Anabel? May problema ba?”

Ipagpatuloy ang pagbabasa

Patay-Gutom

“May patay-gutom sa labas,” sabi ni Anton.

Biglang napalingon si Jerry, halos mabitiwan ang hawak na hotdog sandwich. “P.G. na naman? Mga putragis na P.G. yan, ah!”

Hindi sumagot si Anton, tahimik na nakatingin lamang sa bintana. Ang kanyang buhok na halos puti ng lahat ay marahang ginugulo ng malamig na hanging nanggagaling sa labas.

Napailing si Jerry, binitawan ang hawak na tinapay at tumayo. Naglakad siya patungo sa bintana at tumayo sa tabi ni Anton. Sa tapat ng gate ng kanilag bahay ay nakatayo ang isang patay-gutom. Isang lalaki. Gusgusin at sira-sira ang suot nitong damit.

“Hindi na ba tayo patatahimikin ng mga patay-gutom na iyan?” tanong ni Jerry.

“Naku, huwag mo nang pansinin ‘yan.  Aalis din iyan.”

Tiningnan ni Anton ang buwan sa kalangitan. Para itong isang prutas na biniyak sa gitna. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umupo sa malaking sofa sa gitna ng silid. Dinampot niya ang isang librong nasa lapag at sinimulang basahin ito.

Nilingon ni Jerry ang kaibigan. “Yan na naman? Ilang beses mo na bang nabasa yang Prisoner of Azkaban?

Ipagpatuloy ang pagbabasa